faq mobile banner faq banner nl

FAQ - Antwoorden op vragen

Bestemmingskredieten
De zogeheten bestemmingskredieten zijn gekoppeld aan de goederen of de dienstprestaties die ze financieren. Deze kredietvorm is niet toegankelijk via de site Carrefour Finance.

Krediet zonder vaste bestemming ?
Dit zijn leningen waarbij u vrij over het bedrag beschikt, waaronder:
lening op afbetaling, dit is de meest gebruikte formule zonder vaste bestemming, terug te betalen met vaste maandelijkse aflossingen tijdens de duur van het contract.
kredietaanbod van onbepaalde duur (ook revolving of permanente geldreserve genoemd): na studie van uw aanvraag, stelt de kredietinstelling u een kredietreserve ter beschikking, die wordt vernieuwd naarmate u maandelijks afbetaalt

Vergelijk de producten

 

Krediet moedigt de consumptie aan en zorgt ervoor dat mensen makkelijker toegang krijgen tot comfort en vooruitgang, zonder dat ze daarvoor hun spaarcenten moeten aanspreken. Krediet is zeker en vast geen spaarplan op lange termijn en ook geen aanvullende inkomstenbron voor de kredietnemer. Krediet houdt in dat er geld wordt geleend met intrest om een goed of een dienst te financieren.

Voor wie?
Alvorens u gebruik gaat maken van krediet, moet u eerst en vooral uw maandelijks budget analyseren om er zeker van te zijn dat u de maandelijkse terugbetalingen aankunt. Als u bijvoorbeeld al een aanzienlijke maandelijkse afbetalingslast heeft, dan is het gebruik van krediet ten sterkste afgeraden. Als u uw dagdagelijks budget echter perfect onder controle heeft, dan kan een krediet voor u op een bepaald moment de beste keuze zijn om uw projecten te realiseren.

Schulden en teveel schulden: wat is het verschil?
Wanneer het totale kostenpercentage voor uw gezin (kredieten, consumptiekrediet, revolvingkrediet, hypotheekkrediet, huur…) 30 tot 33% van uw inkomsten uitmaakt, dan wordt de schuldenlast beschouwd als zijnde redelijk. Teveel krediet leidt tot een overmatige schuldenlast: toestand waarin men terechtkomt wanneer men de schulden niet meer kan afbetalen, omdat er te weinig inkomsten zijn.

De maandelijkse aflossing
Elke maand betaalt u:
een vooraf bepaald bedrag indien het gaat om een lening op afbetaling
een bedrag dat overeenstemt met een percentage van het door u gebruikte krediet bij een kredietheropening
In beide gevallen bevat de maandelijkse aflossing zowel kapitaal als intresten verbonden aan het door u ontleende bedrag.


De debetrentevoet
De debetrentevoet maakt het mogelijk om de intresten te berekenen die de kredietgever krijgt in ruil voor het lenen van een bepaald bedrag aan de kredietnemer. Er bestaan twee types:
de vaste rentevoet voor leningen op afbetaling
een variabele rentevoet voor kredietopeningen

De SECCI  (Standard European Consumer Credit Information) is een document dat de klanten gepersonaliseerde informatie verschaft over de betrokken kredietaanvraag. Dit is een document met Europese standaardinformatie aangaande consumentenkrediet waarin de kenmerken van de voorgestelde producten worden uitgelegd, samen met de gevolgen wanneer de klant niet zou betalen (bijv. loonbeslag, rappelkosten, verwijlintresten,…). Het stelt de klant ook in staat om verschillende aanbiedingen te vergelijken.

Artikel 16 van het KB van 17 juli 2013 betreffende de werking van het Centraal Aanspreekpunt beoogd in artikel 322, §3, van het wetboek inkomstenbelasting 1992, verplicht bepaalde financiële instellingen om elk jaar aan het Centraal Aanspreekpunt dat wordt beheerd door de Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, in 1000 Brussel, uw identificatienummer mee te delen aan het Nationaal Register, of, indien dit niet gebeurt, uw naam, voornaam, datum en geboorteplaats, alsook de lopende contracten voor consumentenkrediet, om zodoende de strijd aan te binden met de fiscale fraude en om de inning van de belastingen en hetgeen daarbij hoort, te garanderen. Deze gegevens zullen enkel gebruikt mogen worden om het bedrag te bepalen van uw belastbaar inkomen of om uw vermogenssituatie op te maken om de inning van de belastingen te garanderen, en van de verschuldigde voorheffingen in hoofdsom en toebehoren, van de belastingvermeerderingen en van de administratieve boetes, van de intresten en van de kosten. U kunt kosteloos toegang krijgen tot de gegevens die werden geregistreerd op uw naam in het CAP. U kunt ook kosteloos de verbetering of de verwijdering vragen van onjuiste gegevens die werden geregistreerd op uw naam in het CAP. U richt daarvoor een ondertekend, gedateerd en schriftelijk verzoek aan de centrale zetel van de Nationale Bank, Berlaimontlaan 14, in 1000 Brussel, met daarbij een goed leesbare recto versokopie van uw identiteitskaart.  Indien uw verzoek de verbetering of het verwijderen van gegevens beoogt, dan moet u eveneens elk document toevoegen dat de gegrondheid van uw verzoek aantoont. Deze gegevens worden gedurende 8 jaar bewaard vanaf de afsluitingsdatum:

 • Voor wat betreft de namen, de voornaam, plaats en geboortedatum: van het laatste kalenderjaar waarvoor deze gegevens werden meegedeeld aan het CAP.
 • Voor wat betreft de contracten voor consumentenkrediet: van het kalenderjaar waarvoor het laatste contract voor consumentenkrediet ondertekend met de geldschieter, werd afgesloten of beëindigd.

U hebt verschillende mogelijkheden:

 • u gaat naar de Financiële Stand in uw Carrefour (bankkaart en identiteitskaart meenemen)
 • via uw homebanking Carrefour Finance
 • door te bellen naar een van onze Visa-kaartadviseurs bij Carrefour op het nummer 02/226.37.00 van maandag tot vrijdag van 8u45 uur tot 19u en op zaterdag van 9u tot 18u.

In geval van verlies of diefstal van uw Visa-kaart van Carrefour, en om verkeerd of frauduleus gebruik ervan te vermijden, dient u de volgende stappen te ondernemen:

 • U moet uw kaart onmiddellijk blokkeren.?U kunt uw kaart 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 blokkeren op het nummer 02/226.36.36.?
 • We raden u aan om uw laatste transacties te controleren via uw homebanking of de maandelijkse uittreksels meteen nadat u het verlies of de diefstal van de kaart heeft vastgesteld om elke frauduleuze transactie onmiddellijk te kunnen betwisten.

Gelieve ons een kopie door te sturen van het verhoor door de plaatselijke politie voor frauduleus gebruik van uw Visa-kaart van Carrefour, alsook een betwistingsdocument (u kunt dat verkrijgen na telefonisch contact met de dienst aankoopbetwistingen op het nummer 02/226.36.36).
Opgelet, indien uw betwisting betrekking heeft op de volgende handelaars:PAYPAL, APPLE I-TUNES, SKYPE, GOOGLE, SONY ENTERTAINMENT NETWORK of FACEBOOK, dan verzoeken wij u om rechtstreeks contact op te nemen met de klantendienst van deze bedrijven.


PAYPAL
Internet: https://www.paypal.com/be/webapps/helpcenter/helphub/home/
Mail: complaint-response@paypal.be

APPLE I-TUNES
Telefoon: 078 18 00 19
Internet: www.apple.com/benl/contact/


SKYPE
Internet: https://support.skype.com/nl/faq/FA10384/waarom-is-mijn-creditcard-betaalkaart-belast-door-skype-als-ik-geen-aankoop-heb-gedaan-bij-skype


FACEBOOK
Internet: www.facebook.com/receipt/?v=1


SONY ENTERTAINMENT NETWORK
Telefoon: 02 588 42 40 (Ma - Vrij 09u00 – 20u00 en Za 10u00 – 16u00)


GOOGLE
Internet: www.google.be/support


Wanneer u evenwel niet geholpen zou worden door deze handelaars, verzoeken wij u om terug met ons contact op te nemen met het bewijs van uw contactname met het betrokken bedrijf en met een kopie van het verhoor door de plaatselijke politie voor frauduleus gebruik van uw Visa-kaart van Carrefour, alsook een betwistingsdocument (u kunt dat verkrijgen na telefonisch contact met de dienst aankoopbetwistingen op het nummer 02/226.36.36).

Aanbod van "gratis" stalen
U hebt gereageerd op een aanbieding van "gratis" stalen van schoonheids- of afslankingsproducten, waarvoor u enkel de verzendkosten diende te betalen.
Nochtans, de algemene verkoopsvoorwaarden voorzien dat de handelaar zich het recht toe-eigent om u bijkomende producten te versturen en te factureren.

Wat kunt u daar tegen inbrengen?

 • U kunt deze transacties jammer genoeg niet betwisten via Carrefour Finance, omdat wij niet in staat zijn om deze bedragen bij de handelaar te gaan recupereren. U hebt immers een contract met stilzwijgende verlenging onderschreven.
 • Voor klachten of betwistingen dient u zich rechtstreeks te richten tot de handelaar.

U kunt uw beschikbaar saldo raadplegen:

 • via uw Homebanking Carrefour Finance
 • via telefoon op het nummer: + 32 2 226.38.00 (van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 19u en op zaterdag van 9u tot 18u)
 • via onze Phone Express-server op het nummer 02 226.37.00

 

Een kredietcontract waarbij de kredietverschaffer een geldsom ter beschikking stelt van de kredietnemer, die er zich toe verbindt om deze som terug te betalen, vermeerderd met intresten, in de vorm van maandelijkse afbetalingen, met vooraf bepaalde vaste vervaldagen.

Indien uw persoonlijke gegevens niet meer up-to-date zijn, dan herinneren wij u eraan dat, conform de algemene voorwaarden van uw kredietcontract, u ons schriftelijk dient te informeren over elke wijziging.


Voor een verandering van bankrekening, verzoeken wij u om ons een kopie te bezorgen van uw bankkaart samen met een kopie van uw identiteitskaart.?U kunt ons die documenten bezorgen via fimaser.sav@fimaser.be , per post of via fax.

Indien uw persoonlijke gegevens niet meer up-to-date zijn, dan herinneren wij u eraan dat, conform de algemene voorwaarden van uw kredietcontract, u ons schriftelijk dient te informeren over elke wijziging.


Voor een verandering van bankrekening, verzoeken wij u om ons een kopie te bezorgen van uw bankkaart samen met een kopie van uw identiteitskaart.?U kunt ons die documenten bezorgen via fimaser.sav@fimaser.be , per post of via fax.

Een domiciliëring wordt voorgesteld bij de opening van het contract op de bankrekening die wordt doorgegeven door de klant.


Wanneer deze bankrekening tijdens de duur van het krediet zou gewijzigd worden, verzoeken wij u om ons een kopie te bezorgen van uw bankkaart samen met een kopie van uw identiteitskaart. U kunt ons die documenten bezorgen via fimaser.sav@fimaser.be, per post of via fax.


U krijgt dan van ons een sepa-opdracht die u dient in te vullen, te ondertekenen en ons zo snel mogelijk dient terug te sturen.

U volgt daarvoor deze procedure:

U komt dan terecht op een beveiligde pagina.

 • Vul alle vereiste gegevens in: dossiernummer, geboortedatum (bijvoorbeeld: 01011986), e-mail (het e-mailadres moet hetzelfde zijn als het e-mailadres in het dossier).
 • Verstuur uw aanvraag.

Vervolgens dient u:

 • Een wachtwoord te kiezen dat bestaat uit minimum 8 lettertekens, met cijfers en letters (bijvoorbeeld: Fimase07). De volgende lettertekens zijn niet toegestaan: ! " # $ < > [ \ ] ^ ` { | } ~ § ¨ ² µ
 • Uw wachtwoord mag ook niet 4 dezelfde lettertekens na elkaar bevatten.
 • Opgepast: hou dit wachtwoord zorgvuldig bij.

U kunt nu onze homebanking gebruiken door het ID en het wachtwoord in te voeren dat u hebt gekozen bij de aanvraag van uw toegangscodes.

Deze gegevens zullen u worden gevraagd iedere keer u inlogt.

 

U kunt uw ID terugvinden op uw maandoverzicht
Uw ID moet bestaan uit 8 cijfers.

Als u er nog steeds niet in slaagt om uw ID terug te vinden of u hebt nog steeds uw eerste factuur niet ontvangen, dan kunt u ook:

 • Contact opnemen met onze klantendienst op het nummer 02/226.38.00 van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 19u en op zaterdag van 9u tot 18u.
 • Met ons contact opnemen via het mailadres fimaser.sav@fimaser.be
 • Lees eerst de foutboodschap die u te zien krijgt wanneer u probeert in te loggen. Ga na of u wel degelijk internetverbinding hebt en dat u het juiste ID en het juiste wachtwoord gebruikt.
 • Wanneer het probleem niet opgelost raakt, kunt u: Contact opnemen met onze klantendienst op het nummer 02/226.38.00 van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 19u en op zaterdag van 9u tot 18u.
 • Met ons contact opnemen via het mailadres fimaser.sav@fimaser.be

Een kredietcontract waarbij de kredietverschaffer een geldsom ter beschikking stelt van de kredietnemer, die er zich toe verbindt om deze som terug te betalen, vermeerderd met intresten, in de vorm van maandelijkse afbetalingen, met vooraf bepaalde vaste vervaldagen.

U kunt een lening op afbetaling aanvragen

 • via onze internetsite
 • via een van onze adviseurs op het nummer 02/226.37.00

Op het einde van de aanvraag wordt een principieel akkoord gegeven. Het definitief toekennen of weigeren van het krediet gebeurt evenwel pas nadat het originele contract en de bewijsstukken werden gestuurd naar het volgende adres:
Fimaser n.v. (internetagentschap)
Bisschopstraat 26 
1000 Brussel

 

Elke kredietaanvraag wordt nauwgezet onderzocht. De Wet op het Consumentenkrediet verplicht kredietverschaffers evenwel om de terugbetaalcapaciteit te beoordelen van consumenten en in het kader van de kredietcontracten die ze aanbieden op zoek te gaan naar het krediettype en het kredietbedrag dathet meest geschikt zijn op het ogenblik van het afsluiten van het kredietcontract (artikel 10 en 11 § 2 van de wet van 12 juni 1991).

Daartoe heeft elke kredietmaatschappij "scoring"-regels uitgewerkt waardoor ze deze terugbetaalcapaciteiten kan beoordelen en de consument beschermd kan worden tegen eventuele risico's op te hoge schuldenlast.

U begint met het terugbetalen een maand na de terbeschikkingstelling van de geleende som

 • ofwel via domiciliëring de 7e van elke maand  
 • ofwel via overschrijving
 • ofwel via een permanente opdracht die u indient bij de financiële instelling

 

Visa Cover is een compleet pakket van gecombineerde waarborgen, ongeacht de manier waarop u uw kaart gebruikt. Deze facultatieve verzekering garandeert ook de kaarten Basic, Classic en Gold. Meer info

Het afsluiten van deze verzekering wordt voorgesteld bij het openen van het krediet en bij elke nieuwe contractondertekening.


Deze verzekering kan evenwel ook aangevraagd worden bij een lopend krediet, vermits het verzekeringscontract niet gebonden is aan de kredietopening.


U kunt de aanvraag doen:

De maandelijkse premie voor Visa Cover bedraagt 0,85% van het saldo van uw kaart en wordt elke maand automatisch geïnd door Fimaser met uw rekeninguittreksel. Zo betaalt u bijvoorbeeld voor een totaal verschuldigd bedrag van € 100 elke maand€ 0,85 aan verzekeringen.

Hebt u te maken met een schadegeval (werkloosheid, werkonbekwaamheid, overlijden ...) dat gedekt wordt door de polis van Visa Cover? U kunt uw schadeclaim indienen door het overeenstemmende formulier in te vullen en op te sturen naar onze verzekeraar:

BNP Paribas CARDIF
Warandeberg 8/2
1000 Brussel
Tel : 02/528.00.00

Cardif zal het formulier en de bijgevoegde documenten analyseren en indien nodig contact opnemen met Fimaser.

CLAIMFORMULIER : ARBEIDSONGESCHIKTHEID

CLAIMFORMULIER : OVERLIJDEN

CLAIMFORMULIER : WERKLOOSHEID

CLAIMFORMULIER : WERKLOOSHEID - ZELFSTANDIGE

CLAIMFORMULIER : FRAUDULEUS GEBRUIK EN AANKOOP

CLAIMFORMULIER : REISANNULATIE

CLAIMFORMULIER : VERTRAGING / ANNULATIE VAN DE VLUCHT

CLAIMFORMULIER : VERTRAGING / VERLIES BAGAGE

Heeft u vragen? Dan kunt u steeds terecht bij één van onze medewerkers op het nummer 02/226.37.00.

Om een schadegeval aan te geven (vb annulering vlucht, annulering verblijf in het buitenland, ...) vragen we jou om te verzekeraar schriftelijk te contacteren op het volgende adres :
Cardif Verzekeringen
Bergensesteenweg 1424
1070 Brussel

 

Ja, de badge Liber-t Bip&Go werkt op alle Franse snelwegnetten: Adelac, Alicorne, A’liénor, Alis, APRR, Arcour, Area, ASF, Atlandes, ATMB, Cofiroute, Escota, sanef, sapn.

De snelwegbadge werkt ook op meer dan 250 Vinci-parkeerterreinen, het parkeerterrein Urbis van Tourny in Bordeaux, het parkeerterrein van de luchthaven Lyon Saint Exupéry en op het PEF-parkeerterrein van de luchthaven Parijs Roissy Charles de Gaulle 2 (Roissy CDG 2).

De Bip&Go-pass werkt op het viaduct van Millau, de brug naar het Île de Ré, de brug van Normandië en van Tancarville en de tunnels Maurice Lemaire, Puymorens, Prado Carénage.

Veel voertuigen komen in aanmerking voor automatische betaling op de snelweg.


Het is simpel: alles hangt af van de voertuigcategorie, dat wil zeggen het voertuigtype, zijn afmetingen en zijn gewicht.


Liber-t accepteert 3 tolklassen (waarin alle meest gebruikelijke voertuigen zijn opgenomen):

Klasse 1: voertuigen met of zonder aanhanger met een totale hoogte gelijk aan of lager dan 2 meter en een totaalgewicht (PTAC) van 3,5 ton of minder. Een auto bijvoorbeeld! Geen maximale lengte, dus met een aanhanger die niet hoger is dan de auto, werkt dit perfect. Een auto met bagage op het dak? Opgelet: boven 2 m hoogte moet u langs een klassieke strook het tolstation door en uw Liber-t-pas aan het loket presenteren.


Klasse 2: voertuigen met of zonder aanhanger met een totale hoogte van meer dan 2 meter en minder dan 3 meter en een totaalgewicht (PTAC) van 3,5 ton of minder. U kunt uw Liber-t Bip&Go-badge gebruiken met de meeste campers en auto's met een caravan.  Let op, u kunt niet de speciale T-stroken voor auto's van klasse 1 gebruiken, omdat de toegang beperkt is tot 2 m hoogte. Neem de stroken voor vrachtwagens of de klassieke stroken en presenteer uw Bip&Go-badge voor automatische betaling aan het loket.


Klasse 5: de Bip&Go-badge is ook voor motorrijders. Hij werkt voor motoren, sidecars en trikes.  U kunt de speciale T-stroken gebruiken. Motorrijders hebben een speciale strook voor automatische tolbetaling, rechts aan alle tolstations op de snelwegen A13 en A14 tussen Parijs en Caen.

Aan de grote tolstations in Frankrijk kunt u bij automatisch betalen zonder stoppen door het tolstation rijden met een snelheid van 30 km/u. En zelfs tegen 50 km/u bij het tolstation van Montesson op de snelweg A14. Automatisch betalen zonder stoppen betekent vlotter rijden, brandstofbesparing en milieuvriendelijkheid door een lagere CO2-uitstoot.

U moet dit onmiddellijk melden in de rubriek "Verloren of gestolen badge" van uw abonneezone of door te bellen naar het nummer (+33) 9 708 08 765 (oproep zonder bijkomende kosten). Dit is een definitieve verrichting die ervoor zorgt dat de Bip&Go-badge geblokkeerd wordt bij de rijstroken voor tolbetaling. Wanneer u dit vraagt, krijgt u onmiddellijk een andere badge tegen de prijs die op dat moment van toepassing is.

Wanneer u uw Bip&Go-badge terugvindt, moet u hem bij een Bip&Go-klantenservicekantoor inleveren of per post terugsturen naar het volgende adres:

Bip&Go
Echangeur de Senlis
CS 10193
60 306 Senlis Cedex

 

 • 3x zonder kosten: voor een product vanaf € 75, hebt u de mogelijkheid om uw aankoop in 3 keer zonder intresten te betalen. Deze transactie gebeurt rechtstreeks op de betaalterminal.
 • 12x zonder kosten: voor een product vanaf € 350, hebt u de mogelijkheid om uw aankoop in 12 keer zonder intresten te betalen. Deze transactie gebeurt rechtstreeks op de betaalterminal.
 • 24x betalend: voor een product vanaf € 999, hebt u de mogelijkheid om uw aankoop in 24 keer te betalen. Deze transactie gebeurt rechtstreeks op de betaalterminal. (vaste promotiedebetrentevoet van 7,08% en 2,40% jaarlijkse kaartkosten) 

Wettelijke vermeldingen

 

 • Je kan geld afhalen aan alle geldautomaten (ATM) die de Visa kaart aanvaarden.
 • De transactiekosten bedragen €4 voor de eurozone en €5 + wisselkosten (tarief verhoogd met een marge van 2,5%) buiten de eurozone.
 • De opvragingen zijn beperkt tot €620 per dag en €2.510€ per week.

Welke zijn de wijzigingen qua gebruik vanaf 14 september 2020?

 

Sterke authenticatie om beveiligde onlinebetalingen te garanderen
 

Sterke authenticatie is een identificatieprocedure die kadert in de nieuwe Europese richtlijn PSD2. Deze richtlijn is bedoeld om de consumenten beter te beschermen en om in Europa een uniek kader te creëren voor eenvoudigere, veiligere en efficiëntere betalingstransacties.
 

Sterke authenticatie betekent dat de onlinebetalingstransacties zullen worden gecontroleerd met behulp van 2 criteria die de mogelijkheid bieden om jou te identificeren. Voor wat jouw Visa kaart van Carrefour betreft, zullen wij jou vragen om je te identificeren via:

 • een bevestigingscode die je ontvangt op jouw gsm 
 • een Verified By Visa-wachtwoord met 6 cijfers 

Wat hebt je nodig om een aankoop te doen op het internet?

 

Bij een onlineaankoop heeft de handelaar uiteenlopende gegevens nodig om over te gaan tot het betalen van de aankoop:

 • het nummer van jouw Visa kaart van Carrefour
 • de vervaldatum van jouw Visa kaart van Carrefour (maand/jaar)
 • de driecijferige CVV-code die op de keerzijde staat van jouw Visa kaart van Carrefour

 

Als de handelaar de verplichting tot sterke authenticatie nakomt op het ogenblik dat jouw aankoop wordt bevestigd, zal er een venster met ‘Verified By Visa’ verschijnen op jouw scherm. Om de aankoop te bevestigen, moet je:

 • jouw sms-bevestigingscode invoeren (verstuurd naar jouw gsm-nummer)
 • het persoonlijk ‘Verified By Visa’-wachtwoord met 6 cijfers invoeren

Op deze manier wordt jouw betaling op een veilige manier gevalideerd.

 

Hoe kan ik mij inschrijven voor Verified By Visa en mijn betalingen beveiligen?

 

Om jouw onlineaankopen te beveiligen en te profiteren van de dienst ‘Verified By Visa’, moet je jezelf inschrijven (indien dat nog niet is gebeurd) via  de homebanking Carrefour Finance ALVORENS jouw eerste transactie te doen op een e-commercesite. Klik op het menu ‘Verified by Visa’ en kies een persoonlijk en vertrouwelijk wachtwoord met 6 cijfers.
 

Je moet al je kredietkaarten afzonderlijk inschrijven.
 

Als ke je niet wenst in te schrijven voor de dienst ‘Verified By Visa’, kun je geen betalingen doen met jouw  kaart op het internet vanaf 14 september 2020, als de handelaar de verplichting tot sterke authenticatie nakomt.  Europese betalingen van meer dan € 30 die worden uitgevoerd zonder het ‘Verified By Visa’-wachtwoord met 6 cijfers, zullen worden beschouwd als niet-toegestaan en bijgevolg worden geweigerd.

 

Ik heb een probleem met de toegang tot mijn homebanking
 

Om vlot toegang te hebben tot jouw homebanking Carrefour Finance, gebruikt je best Internet Explorer, Google Chrome of Safari als browser. Aarzel in geval van problemen niet om contact op te nemen met onze klantendienst door te bellen naar het nummer 02/226.37.00 van maandag tot vrijdag van 8u45  tot 19u00 en op zaterdag van 9u00 tot 18u00, of door een e-mail te sturen naar fimaser.sav@fimaser.be

 

Wachtwoord vergeten / onjuist wachtwoord

 

Ben je jouw wachtwoord met 6 cijfers vergeten en moet je een aankoop voltooien op een e-commercesite?

Je kunt op elk moment een nieuw wachtwoord aanmaken in jouw homebanking Carrefour Finance in het menu ‘Verified By Visa’. Klik op de knop ‘nieuw wachtwoord’ en volg de instructies.  Zodra jouw nieuw wachtwoord is gegenereerd, kun je jouw aankoop voortzetten.

 

Op bepaalde sites is de in te voeren code langer dan 6 cijfers

Bepaalde Europese landen gebruiken ‘Verified By Visa’-wachtwoorden die langer zijn dan 6 cijfers. Voer jouw wachtwoord met 6 cijfers in en houd geen rekening met de voorziene lengte in het venster ‘Verified By Visa’.

 

Waarom wordt mijn transactie geweigerd op de Europese site van de handelaar? 
 

Zolang de handelaar niet de nodige maatregelen heeft genomen om de bevestiging van de aankopen aan te bieden via een sterke authenticatie, kun je geen aankopen meer doen op die site. Deze reglementering geldt voor alle Europese betaalinstellingen en handelaars. 
 

Het wijzigen van de betaalwijze zal  niet de mogelijkheid bieden om te betalen. Je moet wachten tot de site van de handelaar conform is gemaakt.

 

Wat moet ik doen als ik mijn Verified By Visa-account geblokkeerd heb?
 

In geval van problemen moet je zo snel mogelijk contact opnemen met de klantendienst door te bellen naar het nummer 02/226.37.00 van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 19u00 en op zaterdag van 9u00 tot 18u00, of door een e-mail te sturen naar fimaser.sav@fimaser.be

 

Wat moet ik doen als ik mijn telefoonnummer heb gewijzigd?
 

Ingeval jouw gsm-nummer werd gewijzigd, moet je jouw gsm-nummer actualiseren alvorens jouw aankoop te kunnen voortzetten: 
 

Ofwel in jouw Homebanking Carrefour Finance 
 

Ofwel door contact op te nemen met onze klantendienst door te bellen naar het nummer 02/226.37.00 van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 19u00 en op zaterdag van 9u00 tot 18u00, of door een e-mail te sturen naar fimaser.sav@fimaser.be

 

Wat moet ik doen als ik een nieuwe kaart heb ontvangen (vervallen, verloren, Card Stop)?

 

In geval van verlies of diefstal van de kaart moet je deze kaart opnieuw inschrijven voor de dienst ‘Verified By Visa’ in jouw homebanking Carrefour Finance in de rubriek ‘Verified By Visa’ en opnieuw een wachtwoord met 6 cijfers aanmaken. 
 

In geval van een vervallen kaart en van vernieuwing van uw kaart behoudt u uw oud wachtwoord met 6 cijfers. Er moet geen enkele update worden uitgevoerd.

 

Belangrijk bericht 

 

Voor jouw veiligheid zal Carrefour Finance je nooit contacteren om jouw persoonlijke ‘Verified By Visa’-gegevens te verkrijgen. Indien je een dergelijk verzoek krijgt (telefonisch, via mail of sms), moet je dat verzoek negeren en snel contact met ons opnemen; je bent misschien slachtoffer van een poging tot fraude.

Ja. Met jouw Visa kaart van Carrefour kan je het geheel of een gedeelte van jouw reserve overschrijven naar jouw bankrekening.

Door in te loggen op jouw Carrefour Finance Mobile app of jouw homebanking via onze website: "overschrijvingsaanvraag"

Door te bellen naar de telefoondienst op 02/226.37.00 (optie 1) van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 20u en op zaterdag van 9u tot 18u.

De transactiekosten bedragen 4 euro.

De intresten lopen vanaf de 1ste dag van de storting.

 

GOLD

CLASSIC

BASIC

BIJDRAGE EERSTE JAAR

0 €

JAARLIJKSE BIJDRAGE

39 €

24 €

0 €

KAART PARTNER (per jaar)

39 €

24 €

0 €

CONTANTE BETALING

 

     6 € / 6 maanden

HERINNERING KAART EN CODE

5 €

HERINNERING CODE

3 €

JKP

 

van €500 tot €1.250

18,00% 

van €1.250,01 tot €5.000

16,00% 

€ 5.000,01 en meer

15,00%

 

 

 

 

Transactiekosten verbonden aan de kaart

 

 

 

Geldautomaten eurozone (ATM)

4 €

Geldautomaten buiten eurozone (ATM)

5 € + wisselkosten (bedrag verhoogd met een marge van 2,5%)

Rechtstreekse financiering
(storting op een bankrekening)

4 €

Cash Advance eurozone

2% van het afgehaalde bedrag met een minimum van  6€  (buiten de eurozone + wisselkosten)

3

De reglementering inzake consumentenkrediet bepaalt dat vanaf 1 januari 2013 uw kredietopening een nulstellingsdatum moet hebben. De nulstellingstermijn is de maximumtermijn waarbinnen het saldo van uw kredietopening op 0 moet worden gebracht (terugbetaling van het kapitaal en de intresten) om deze opnieuw te kunnen gebruiken.


Elke integrale terugbetaling van uw verschuldigde saldo vervult uw verplichting tot nulstelling en laat u toe de integraliteit van uw financiële reserve opnieuw te gebruiken en zodoende een nieuwe nulstellingstermijn te genereren. Het is mogelijk dat de contractuele maandelijkse minimumaflossingen niet volstaan om het saldo op de nulstellingsdatum terug te betalen.


Indien u de totaliteit van uw krediet niet hebt terugbetaald voor de vervaldatum van uw nulstelling, zijn wij genoodzaakt om onmiddellijk elke nieuwe kredietopname op te schorten en de volledige terugbetaling van uw krediet te eisen. In dit geval bent u verwijlintresten verschuldigd op uw te betalen saldo evenals kosten zoals uitdrukkelijk voorzien en toegelaten door de wetgever. Indien uw situatie niet volledig geregulariseerd werd binnen de maand volgend op uw nulstellingstermijn, zal uw niet-betaling bovendien worden ingeschreven bij de Kredietcentrale voor Particulieren (KCP) van de Nationale Bank van België.

 

De opzegging moet gebeuren per fax, e-mail of brief, met vermelding van uw naam, voornaam en dossiernummer, dat vermeld staat op alle brieven of e-mails die u van Carrefour Finance ontvangt. Alleen de ondertekenaar van een lening kan het contract opzeggen.

U kunt het contract op elk moment kosteloos opzeggen. Elk verzoek tot annulering is echter definitief en uw kredietopening zal worden geblokkeerd na ontvangst van de annuleringsbrief. Als u van gedachten verandert, moet u een nieuw krediet aanvragen in een Carrefour-winkel, via onze website http://www.carrefourfinance.be of door te bellen naar een van onze adviseurs op 02/226.38.00.

JKP betekent Jaarlijks Kostenpercentage.

De totale kostprijs van een krediet of een lening wordt uitgedrukt onder de vorm van een percentage en is te vergelijken met een intrest op jaarbasis. Het JKP omvat dus alle kosten verbonden aan het krediet die ten laste zijn van de ontlener en die gekend zijn bij de kredietgever. Het gaat om intresten op het ontleende kapitaal, de kaartkosten, de beheerkosten, … Twee maal per jaar, berekent de FOD Economie de maximale JKP, die de kredietgevers kunnen toepassen voor elk type van kredietcontract.